فناوری کامل لمینت، نگه‌دارنده نزدیک شیشهظریف و روشن،
گفتن "نه" به پیکسل های قابل مشاهده

استوار و خوش ساخت، صنعتی اما زیبا

اساس علاقه ما سرعت است

نگرانی از ظرفیت دیگر بر باد هوا رفت

USB-Cمعرفی

نه تنها یک تبلت